เรียนรู้เนื้อหา  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  เมทริกซ์  และ เวกเตอร์