กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก


พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ


พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา


พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ


พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก


พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา


พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ


พระราชบัญญัติลูกเสือ


พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ


 • พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 • พ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู(ฉบับที่4)พศ2547

 • พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  กฎกระทรวง  ข้อบังคับครุสภา


  กฎกระทรวงอื่นๆ  กฎ ก.ค.ศ.  ระเบียบ ก.ค.ศ.