โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

451 หมู่ 3 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210

โทรศัพท์ 044-056570 โทรสาร 044-056570


ถาม – ตอบ


Social Network

เฟสบุ๊ค : facebook.com/npwr.sc           เว็บไซต์ : http://www.npwr.ac.th

วงโปงลางต้นน้ำซี : http://gg.gg/tonnamsee.                      EMAIL : sarabun@npwr.ac.th

Line Open Chat : Line NPWR


QR Code สำหรับเข้าประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online)
ประจำปี พ.ศ. 2566

แผนที่โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก